1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ИЗДЕЛИЕТО.
1.1 Измервателно-изчислителен комплекс «КРАТЕР-БРМ» е предназначен за определяне на термостабилността на веществата и материалите чрез измерване на парите и газове в зададен обем в изотермичен режим. Определяне на термостабилността се извършва по точно определена методиката за всяко конкретно вещество.

1.2 1.1 «КРАТЕР-БРМ» е прибор с общопромишлено назначение и се предназначава за използване в заводски и научно-изследователски лаборатории на различните отрасли на промишлеността.

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Диапазон на измерване на абсолютното налягане на парите и газове е от 0 до 0.25 Мпа (от 0 до 1875 мм. рт. ст.).

2.2. Границата на допустимата погрешност на измерване на налягането е ±1%.

2.3. Диапазонът за изменение температурата на термостатите е от 35 до 250°С.

2.4. Границата на допустима погрешност на поддържане на зададената температура на термостатите в местата на разположение на първичните преобразователи е ±0.2°С.

2.5 Погрешност на температурата на термостатироване е ±2°С.

2.6 Времето на включване на «КРАТЕР-БРМ» в работен режим е не повече от 3.5 часа.

2.7 Работата на с«КРАТЕР-БРМ» се осигурява с програмно обезпечение. Програмното обезпечение може да работи в система WINDOWS 98, WINDOWS NT 4.0 и по-висока. Компютърът трябва да има процесор не по-нисък клас от PENTIUM ММХ 200 Мгц и с памет не по-малко от 32 Мб и лицензирано системно програмно обезпечение.

2.8 Изисквания към работното помещение

-Температура на въздуха – от 0 до 50°С.

-Относителна влажност на въздуха – от 30 до 80%.

– Атмосферно налягане – 0.084 до 0.107 Мпа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

2.9 Захранване на «КРАТЕР-БРМ» – променлив ток с напрежение 220+10-15 В (захранването на вакуум-помпата може да е трифазно 380 В) с честота 50±1 Гц.

2.10 Налягане на въздуха за захранване –0.4 Мпа (4 кгс/см2).

2.11 Консумирана мощност –не повече 4.5 кВа.

КОМПЛЕКТНОСТ на «КРАТЕР-БРМ»

Обозначение Наименование Кол-во Забележки
1.Основно оборудване
МПЗ 01.01.00.000 Електропневматичен блок 1
ROBO-3000 Компютърен системен блок PACK-1700, SBC PCI PEAK-715VL CPU PIV-2.67, 256 MB DIMM, CD-RW, FDD 1.44МB 1
МПЗ 03.00.00.000 Термостат 4
АПЩ 5.109.036 Първичен преобразовател с вложки 32
МПЗ 01.03.00.000 Устройство за подготвяне на първични преобразователи 1
МПЗ 01.02.01.000 Пулт 1
I-8431 Контролно устроиство I-8431 1
2.Допълнително оборудване *
В.БИ.08.00.00.00 Компютърна маса 1
Компютърен монитор 15” 1
Компютърна клавиатура и мишка 1
Вакуум-помпа тип 3НВР-1Д 1
Източник на непрекъснато захранване 1
Принтер 1
3.Комплект монтажни части и принадлежности
МПЗ 01.01.09.000 Кабел комутационен УП 1
МПЗ 01.02.01.021 Кабел комутационен РС 1
МПЗ 01.02.01.022 Комплект силови кабели 1
Трубка ПВХ 3х1.3 20 м
МПЗ 01.00.00.000ПС Паспорт 1
МПЗ 01.00.00.000РЭ Ръководство на експлоатация 1
МПЗ 01.00.00.000ДЛ Ръководство за оператора 1
МПЗ 01.04.00.000ПО Програмно обезпечение 1 на CD

Забележка: *-номенклатура и качество на допълнителното оборудване се съгласува при доставка.